ตารางอัตรามูลค่าซาก แยกตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
5 ปี 8 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี
ปีที่ % ปีที่ % ปีที่ % ปีที่ % ปีที่ %
1 - 5 8 1 - 8 10 1 - 10 11 1 - 12 11 1 -15 12
6  7.5 9 9.5 11 10.5 13 10.5 16 11.5
7 7 10 9 12 10 14 10 17 11
8 6.5 11 8.5 13 9.5 15 9.5 18 10.5
9 6 12 8 14 9 16 9 19 10
10 5.5 13 7.5 15 8.5 17 8.5 20 9.5
11 5 14 7 16  8 18 8 21 9
เป็นต้นไป 15 6.5 17 7.5 19 7.5 22 8.5
16 6 18 7 20 7 23 8
17 5.5 19 6.5 21 6.5 24 7.5
18 5 20 6 22 6 25 7
เป็นต้นไป 21 5.5 23 5.5 26 6.5
22 5 24 5 27 6
เป็นต้นไป เป็นต้นไป 28 5.5
29 5
เป็นต้นไป
Web hosting by Somee.com