ตารางอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สิน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
ลำดับ ประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งาน (ปี)
1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  10
ยกเว้น รถเข็น 5
2 ครุภัณฑ์การเกษตร 10
3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 10
ยกเว้น รถเข็น 8
4 ครุภัณฑ์การศึกษา 10
5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10
ยกเว้น เตาแก๊ส 5
7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10
ยกเว้น วิทยุ-เทป 5
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8
ยกเว้น รถจักรยานยนต์ 5
9 ครุภัณฑ์โรงงาน 10
10 ครุภัณฑ์สำนักงาน 10
11 ครุภัณฑ์สำรวจ 10
ยกเว้น เทปวัดระยะ, ไม้สต๊าฟ 5
12 ครุภัณฑ์อาวุธ 10
Web hosting by Somee.com