การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย

ตารางมูลค่าซาก
บัญชีราคามาตรฐาน

กรณีที่ 1 : เกิดขึ้นระหว่างทรัพย์สินนั้นยังคงมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ให้ชดใช้ตามราคาปัจจุบันหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีที่สูญหายหรือเสียหาย
สูตรการคำนวณ ::: ราคาที่เรียกชดใช้ = ราคาปัจจุบัน - ค่าเสื่อมราคา
ราคาปัจจุบันในปีที่สูญหาย * บาท  
*** ราคาของทรัพย์สินในปีที่สูญหายหรือเสียหาย
มูลค่าซากปีที่หมดอายุการใช้งาน* %  
*** อ้างอิงตามตารางมูลค่าซาก แยกตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
รวมราคาซาก บาท

อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ* ปี  
*** อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
รวมค่าเสื่อมราคา/ปี บาท

อายุการใช้งานถึงปีที่สูญหาย * ปี  * เดือน
*** อายุการใช้งาน    
รวมค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีที่สูญหาย บาท

จำนวนเงินที่เรียกให้ชดใช้ บาท
    หมายเหตุ:::กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน    

 
กรณีที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือเสียหายหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
สูตรการคำนวณ ::: ราคาที่เรียกชดใช้ = ราคาปัจจุบัน x อัตรามูลค่าซากปีที่สูญหาย/เสียหาย
ราคาปัจจุบันในปีที่สูญหาย* บาท  
*** ราคาของทรัพย์สินในปีที่สูญหายหรือเสียหาย
มูลค่าซากปีที่หมดอายุการใช้งาน* %  
*** อ้างอิงตามตารางมูลค่าซาก แยกตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
จำนวนเงินที่เรียกให้ชดใช้ บาท
หมายเหตุ:::กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน   

 
Web hosting by Somee.com